Застрахователно събитие представлява момент за сключилото застраховка живот или друга застраховка лице, който е асоцииран с изплащане на средства по застрахователния договор.

Застрахователни събития в областта на застраховките живот могат да бъдат както наранявания и смърт, така и настъпването на падежната дата на вашата застрахователна полица и изплащането на спестовния ви фонд от страна на застрахователното дружество.

При настъпване на застрахователно събитие, различно от падежа, то лицето или неговите близки трябва да уведомят полицията и застрахователната компания в определен от Общите условия срок.

Обадете ни се